نکات مهم قبل از مراجعه برای جراحی مهم است که به موقع با مرکز جراحی مراجعه کنید. برگه ها و فرم ها از جمله هر دستورالعمل قبل از عمل و برگه های تاریخ را بیاورید. لباس های...

بیشتر بخوانید